หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จำนวน 500 กิโลกรัม และปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 19,800 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จำนวน 500 กิโลกรัม และปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 19,800 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

..เพิ่มเติม..