หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์การยาสูบแห่งประเทศไทย แถลงข่าวผลการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย (หนีภาษี) ในพื้นที่ภาคใต้

การยาสูบแห่งประเทศไทย แถลงข่าวผลการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย (หนีภาษี) ในพื้นที่ภาคใต้

นายยุทธนา หยิมการุณ กรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลบริหารการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย (กปบ.) พร้อมด้วยนาย สรคมน์ ปริยายสุทธิ์ รองผู้ว่าการด้านการตลาด นายณัฐพงศ์ สุทธารมณ์ หัวหน้าสำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) จัดประชุมสัมมนาคณะทำงานศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ได้แก่ กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร ตำรวจ ทหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านขายส่งยาสูบในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่แพร่ระบาด นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติ พร้อมกันนี้ได้แถลงข่าวผลการปราบบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่ระบาด ณ ห้องติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562

นายยุทธนา หยิมการุณ กรรมการ ยสท. กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาภายหลังจากที่มีการปรับราคาบุหรี่ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต ระดับราคาบุหรี่เกือบทุกตรามีการปรับสูงขึ้น ผู้บริโภคส่วนหนึ่งจึงหันไปหาบุหรี่ที่มีราคาถูกหรือยาเส้นมวนเอง แต่ในพื้นที่ภาคใต้ผู้สูบกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่หันไปหาบุหรี่หนีภาษีซึ่งมีราคาถูกกว่าบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายมาก ส่งผลให้เกิดการลักลอบค้าบุหรี่ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบุหรี่หนีภาษีที่ในปัจจุบันมีราคาในตลาดเพียงซองละประมาณ 20 บาท ซึ่งต่างจากบุหรี่ถูกกฎหมายที่มีราคาซองละ 60 บาท ค่อนข้างมาก ร้านค้าที่ขายบุหรี่ถูกต้องตามกฎหมายไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคากับบุหรี่หนีภาษีได้ จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย ยอดการจำหน่ายในพื้นที่ภาคใต้ลดลงเป็นอย่างมาก ในช่วง 5 เดือนแรกในปีนี้ ยอดลดลงจากประมาณการถึง 32 % เมื่อพิจารณาเฉพาะในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มียอดรวมลดลงถึง 76 %
นายณัฐพงศ์ สุทธารมณ์ หัวหน้าสำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย กล่าวว่า ยสท. ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่ที่บุหรี่ผิดกฎหมายมีการแพร่ระบาด เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่ต่างๆ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทำให้การติดต่อประสานงานระหว่าง ยสท. กับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยแต่งตั้งให้หัวหน้าหน่วยงานสรรพสามิตในพื้นที่เป็นหัวหน้าศูนย์ประสานงานฯ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร ตำรวจ ทหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ประกอบการร้านขายส่งยาสูบ และ ยสท. โดยในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลฯ (กปบ.) ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์บุหรี่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดสตูล นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

..เพิ่มเติม..