หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สำนักงานยาสูบนครพนม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปรับปรุงดิน ปุ๋ยชีวภาพ และระบบน้ำ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ยาสูบ

สำนักงานยาสูบนครพนม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปรับปรุงดิน ปุ๋ยชีวภาพ และระบบน้ำ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ยาสูบ

หมวดหมู่ :

สำนักงานยาสูบนครพนม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปรับปรุงดิน ปุ๋ยชีวภาพ และระบบน้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ยาสูบตามแนวทางการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (Holistic Area Based) ให้กับชาวไร่ยาสูบ โดยมีนายประดิษฐ์ สุคม ผู้จัดการสำนักงานยาสูบนครพนม เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์ และคณาจารย์จากสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีชาวไร่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

..เพิ่มเติม..