หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท เดือน มกราคม 2562 (โรงอบใบยาเด่นชัย ฝ่ายใบยา)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท เดือน มกราคม 2562 (โรงอบใบยาเด่นชัย ฝ่ายใบยา)

..เพิ่มเติม..