หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศแผนการจัดจ้างอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ตามแนวปฏิบัติที่ดี ISO 14045

ประกาศแผนการจัดจ้างอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ตามแนวปฏิบัติที่ดี ISO 14045

..เพิ่มเติม..