หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ฝจพ.b.03/01/62) ประกวดราคาซื้อกระดาษซองในขนาด 114 มม. x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 90,000 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

(ฝจพ.b.03/01/62) ประกวดราคาซื้อกระดาษซองในขนาด 114 มม. x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 90,000 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ :62017182590)

ดาวน์โหลด ประกาศเชิญชวน
ผู้ประกอบการในต่างประเทศให้เสนอราคาเป็นเงินบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำราคา CFR กรุงเทพฯ คำนวณกับอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ดาวน์โหลด ราคากลาง

..เพิ่มเติม..