หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ร่าง) ประกวดราคาซื้อกระดาษซองใน ขนาด 114 มม.x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 90,000 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อกระดาษซองใน ขนาด 114 มม.x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 90,000 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..