หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาซื้อ กระดาษ Plug Wrap ขนาด 27 มม. x 5,000 ม. จำนวน 25,200...

ประกวดราคาซื้อ กระดาษ Plug Wrap ขนาด 27 มม. x 5,000 ม. จำนวน 25,200 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

Download ประกวดราคา
ผู้ประกอบการในต่างประเทศให้เสนอราคาเป็นเงินบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำราคา CFR กรุงเทพฯ คำนวณกับอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

..เพิ่มเติม..