หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศแผนการจัดจ้างการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมการขอรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 ณ ฝ่ายใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผนการจัดจ้างการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมการขอรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 ณ ฝ่ายใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2562

..เพิ่มเติม..