หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ร่างครั้งที่ 1) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงงานผลิตยาสูบ 6 (F-02/1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/72/61

(ร่างครั้งที่ 1) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงงานผลิตยาสูบ 6 (F-02/1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/72/61

..เพิ่มเติม..