หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ฝจพ.b.02/66/61) ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 4,890 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ฝจพ.b.02/66/61) ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 4,890 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..