หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายวิชาการกัญชาทางการแพทย์

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายวิชาการกัญชาทางการแพทย์

หมวดหมู่ :

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายวิชาการกัญชาทางการแพทย์ระหว่าง โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางการแพทย์ทั่วประเทศ
การยาสูบแห่งประเทศไทย  จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายวิชาการกัญชาทางการแพทย์  ระหว่างโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางการแพทย์ทั่วประเทศ อาทิ สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สถาบันพรหมวชิรญาน และคลินิกแพทย์แผนไทย บุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพ โดยได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดตั้งเครือข่ายวิชาการกัญชาทางการแพทย์ และความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านการวิจัยการแพทย์แคนนาบินอยด์ การปลูก การผลิตพืชกัญชาและเทคโนโลยีการปลูกแบบแม่นยำ การรวบรวมผู้ป่วยเพื่อวัดผลทางคลินิกการแพทย์แผนไทย การพัฒนาหลักสูตรและตำราด้านการแพทย์แคนนาบินอยด์และแพทย์กัญชาแผนไทย การวิจัยทางคลินิกในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคมะเร็ง และโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนามาตรฐานการปลูก ผลิต ค้า และส่งออกผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชาของประเทศไทย  การจัดประชุมวิชาการด้านการแพทย์แคนนาบินอยด์ทุกระดับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนโครงการและความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

..เพิ่มเติม..