หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาด ณ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ยกเลิกการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาด ณ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..