หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเตรียมงานต่างๆ ณ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ยกเลิกการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเตรียมงานต่างๆ ณ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..