หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ร่าง TOR)ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๔ ชุด ที่ฝ่ายการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง TOR)ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๔ ชุด ที่ฝ่ายการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ประกอบการ/ผู้สนใจ สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ทางอีเมล์ supp@thaitobacco.or.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้  โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วันที่ 11 ตุลาคม 2561
ร่างTOR
ราคากลาง

..เพิ่มเติม..