หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่“ความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม  เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน”

“ความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม  เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน”

หมวดหมู่ :

นายปทุม  วัฒนาเอี๊ยบพันธ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าร่วมหารือในโครงการ  ความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม  เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน

โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.. 2570 และส่งเสริมให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สำหรับพลาสติก ผ่านการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานธุรกิจรีไซเคิล การส่งเสริมผู้ประกอบการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน ครอบคลุมไปถึงการใช้หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)  และการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคและประชาชนในการคัดแยกขยะและจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่ถูกวิธี เพื่อสร้างวัฒนธรรมและเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค การสร้างโมเดลเมืองสะอาดในพื้นที่นำร่องกรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย และ จังหวัดระยอง และการจัดทำฐานข้อมูลพลาสติกในประเทศไทย (Thailand Plastic Material Flow Database) ให้เป็นเครื่องชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการและเป็นข้อมูลพลาสติกของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล    โดย จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 21 กันยายน 2561 ณห้องรัตนโกสินทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

..เพิ่มเติม..