หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีที่ 16

วันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีที่ 16

หมวดหมู่ :

       นางสาวสุลาวัณย์ สุโข  ผู้ช่วยหัวหน้ากองส่งเสริมภาพลักษณ์ เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ไปร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ ปีที่ 16 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..