หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การประชุมร่วมผู้ค้า ประจำปี 2561

การประชุมร่วมผู้ค้า ประจำปี 2561

หมวดหมู่ :

นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการจัดการประชุมร่วมผู้ค้าเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางดำเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561   พร้อมทั้งการบรรยายพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. 2560,อำนาจและหน้าที่รัฐวิสาหกิจ ยสท. และการเสวนาการเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินจากการจ่ายเช็ค เป็นการโอนเงินเข้าบัญชี  พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อซักถามของผู้ค้า  โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องกรองทิพย์ สโมสรพนักงานยาสูบ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561

..เพิ่มเติม..