หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาซื้อกระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม. x 5,000 ม. จำนวน 22,500...

ประกวดราคาซื้อกระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม. x 5,000 ม. จำนวน 22,500 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.03/06/61

ดาวน์โหลดประกาศ
ผู้ประกอบการในต่างประเทศ ให้เสนอราคาเป็นเงินบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำราคา CFR กรุงเทพฯ คำนวณกับอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561
ดาวน์โหลดราคากลาง

..เพิ่มเติม..