หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศยกเลิกการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตัดหญ้าภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิกการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตัดหญ้าภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศยกเลิก
 

..เพิ่มเติม..