หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สินบริเวณโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จัังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สินบริเวณโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จัังหวัดพระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..