หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ร่าง TOR) ประกวดราคาซื้อกระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม. x 5,000 ม....

(ร่าง TOR) ประกวดราคาซื้อกระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม. x 5,000 ม. จำนวน 22,500 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.03/06/61

..เพิ่มเติม..