หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลาง(ร่าง)ประกาศประกวดราคาเช่าระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เลขที่ ฝจพ.b.02/42/61

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาเช่าระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เลขที่ ฝจพ.b.02/42/61

..เพิ่มเติม..