หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ Blade Enclosure ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ Blade Enclosure ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..