หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่าง ๆ และทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ปี 2562 กองการยาเส้นพอง 3 และฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3

งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่าง ๆ และทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ปี 2562 กองการยาเส้นพอง 3 และฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3

..เพิ่มเติม..