หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่าง ๆ และทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ปี 2562 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4

งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่าง ๆ และทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ปี 2562 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4

..เพิ่มเติม..