หมวดหมู่ :

ซื้อเทปกาวปิดกล่อง ขนาด 72 มม. X 330 ม.
ซื้อเทปกาวปิดกล่อง ขนาด 72 มม. X 330 ม. สีแดง จำนวน 480 ม้วน และสีเขียว จำนวน 160 ม้วน
รวมทั้งสิ้น 640 ม้วนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 243,104.00 บาท
http://www.thaitobacco.or.th/th/wp-content/uploads/2018/06/04062018122132.pdf
 

..เพิ่มเติม..