หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารหอผู้ป่วยชั้น๖, ๗ และ ๘ ฝั่งพิเศษ (ต่อเติมพร้อมระบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม) ที่โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารหอผู้ป่วยชั้น๖, ๗ และ ๘ ฝั่งพิเศษ (ต่อเติมพร้อมระบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม) ที่โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..