หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานภายนอก (Out Source) ในปีงบประมาณ 2561 ยื่นหนังสือร้องขอปรับอัตราค่าจ้าง

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานภายนอก (Out Source) ในปีงบประมาณ 2561 ยื่นหนังสือร้องขอปรับอัตราค่าจ้าง

..เพิ่มเติม..