หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจ ออกแบบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาและร่างสัญญางานการบริหารจัดการด้านพลังงาน ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจ ออกแบบกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาและร่างสัญญางานการบริหารจัดการด้านพลังงาน ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6

..เพิ่มเติม..