หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 8 (รยส.รุ่นที่ 5)

หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 8 (รยส.รุ่นที่ 5)

หมวดหมู่ :

        เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 8 (รยส.รุ่นที่ 5) เพื่อพัฒนายกระดับทางด้านจิต ให้มีคุณธรรม 3 ประการ คือ มีความรับผิดชอบ, มีเหตุผล และมีเมตตา โดยมีประชาชนทั่วไปและพนักงานยาสูบให้ความสนใจเข้ารับการอบรมประมาณ 50 คน ในการนี้นางประภาพรรณ  ประพันธ์พจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร กล่าวรายงานการอบรม จากนั้นเป็นพิธีมอบตัวเป็นศิษย์โดยนางสมฤดี วัฒนาวงศ์ ผู้ดูแลสาขา เป็นผู้กล่าวนำคำสัตย์ปฏิญาณ และพระอาจารย์โกสินทร์ (ปญญาวุทิโก) กล่าวให้โอวาท และบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..