หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่คณะผู้บริหารโรงงานยาสูบ ร่วมแสดงความยินดีกลุ่ม Good Time ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

คณะผู้บริหารโรงงานยาสูบ ร่วมแสดงความยินดีกลุ่ม Good Time ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

หมวดหมู่ :

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ คณะผู้บริหารโรงงานยาสูบ ร่วมแสดงความยินดีกลุ่ม Good Time ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ที่ได้รับได้รับรางวัลกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยมจากงานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 จัดโดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จากผลงานการแก้ไขปัญหาเรื่องลด BREAK DOWN ของแสตมป์ป้อนไปยังชุด End of stroke guide ไม่คงที่สมาชิกประกอบด้วย

นายสุพงษ์จินตลิขิตดี

นายรุ่งโรจน์ รัตนวุฒิกุล

นายวัฒนา มีทอง

นายสุเทพ ทิมศิลป์

นายอนุรักษ์ สืบเหล่ารบ

นายชามร ฉิมพรัตน์

ซึ่งผลงานของทีมจากโรงงานยาสูบได้รับรางวัลกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยมที่ได้รับเกียรติเข้าร่วมเสนอผลงานนับเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรอย่างยิ่ง

..เพิ่มเติม..