หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบกำหนดราคารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบกำหนดราคารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6

..เพิ่มเติม..