หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่“โรงงานยาสูบ จับมือ โรงงานไพ่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านการพิมพ์”

“โรงงานยาสูบ จับมือ โรงงานไพ่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านการพิมพ์”

หมวดหมู่ :

29 มีนาคม 2561 – โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง และโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ (Synergy) ในการพัฒนาศักยภาพด้านการพิมพ์ ณ ห้องประชุม 1 
ชั้น 3 ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ คลองเตย
นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายนโยบาย
ให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการด้านการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกัน (Synergy) พร้อมนำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานมาพัฒนาศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น โรงงานยาสูบ และโรงงานไพ่ จึงได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการพิมพ์ สืบเนื่องจากแผนงานการย้ายฐานการผลิต
ของโรงงานยาสูบไปยังโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายการพิมพ์
ของโรงงานยาสูบได้มีการจัดหาเครื่องจักรที่ทันสมัย สามารถรองรับระบบการผลิตสิ่งพิมพ์ ทั้ง 2 ระบบ ได้แก่ ระบบการพิมพ์แบบป้อนม้วน (Gravure) และการพิมพ์แบบป้อนแผ่น (Offset) อีกทั้งมีการย้ายเครื่องจักรเก่าในการผลิตสิ่งพิมพ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไปติดตั้งเพิ่มเติมที่โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่เพื่อใช้งานร่วมกัน ฝ่ายการพิมพ์จึง
มีศักยภาพสามารถรองรับการผลิตสิ่งพิมพ์ของโรงงานยาสูบที่มีอยู่ทั้งหมด และยังสามารถพัฒนางานในการพิมพ์สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง ด้วยเครื่องพิมพ์ใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย โรงงานยาสูบจึงมีความพร้อมในการ
ผนึกกำลังกับโรงงานไพ่ ซึ่งเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงของกรมสรรพสามิตอยู่แล้ว เพื่อให้งานด้าน
การพิมพ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน
ด้านนายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการของกลุ่มหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มาสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โรงงานไพ่และโรงงานยาสูบจึงได้เห็นชอบร่วมกันที่จะลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งปัจจุบันโรงงานไพ่นั้นมีระบบการพิมพ์แบบป้อนแผ่น (Offset) เป็นหลัก ในขณะที่โรงงานยาสูบนั้นมีเทคโนโลยีในการพิมพ์แบบป้อนม้วน (Gravure) ซึ่งมีความทันสมัยกว่า ดังนั้น ความร่วมมือกันในครั้งนี้ จึงถือเป็นการเติมเต็มศักยภาพในด้านการพิมพ์ของทั้งสองหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดนวัตกรรรมในการผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มกำลังการผลิตและเสริมสร้างรูปแบบงานพิมพ์ให้ครอบคลุมตามความต้องการของกรมสรรพสามิต เป็นการใช้ทรัพยากรของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผู้อำนวยการยาสูบ กล่าวในตอนท้ายว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาศักยภาพและเทคนิคในด้านการพิมพ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การใช้เทคโนโลยีและความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ร่วมกันทางธุรกิจ ที่สำคัญยังเป็นการลดต้นทุนการผลิต 
และเพิ่มมูลค่าสินค้าจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันอีกด้วย

..เพิ่มเติม..