หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท (ที่โรงอบใบยาเด่นชัย) เดือน กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท (ที่โรงอบใบยาเด่นชัย) เดือน กุมภาพันธ์ 2561

..เพิ่มเติม..