หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-BiddingTOR จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม 1 และห้องควบคุม พร้อมระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น และครุภัณฑ์ ที่ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ

TOR จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม 1 และห้องควบคุม พร้อมระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น และครุภัณฑ์ ที่ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ

DOWNLOAD >> ร่างเอกสารประกวดราคา
DOWNLOAD >>TOR
กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 21-26 มีนาคม 2561
ผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับขอบเขตของงานนี้เป็น ลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เลขที่ 184  ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  หรือทางเว็บไซต์ของโรงงานยาสูบ engineer_dep@thaitobacco.or.th โดยผู้ที่วิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ต้องระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 

..เพิ่มเติม..