หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-BiddingTOR งานจ้างเหมาปรับปรุงขยายพื้นที่หน่วยไตเทียม พร้อมระบบที่จำเป็น ที่ชั้น 4 โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ

TOR งานจ้างเหมาปรับปรุงขยายพื้นที่หน่วยไตเทียม พร้อมระบบที่จำเป็น ที่ชั้น 4 โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 13-16 มีนาคม 2561
ผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับขอบเขตของงานนี้เป็น ลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เลขที่ 184  ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  หรือทางเว็บไซต์ของโรงงานยาสูบ engineer_dep@thaitobacco.or.th โดยผู้ที่วิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ต้องระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
DOWNLOAD >> ร่างเอกสารประกวดราคา
DOWNLOAD >> TOR

..เพิ่มเติม..