หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การลงทะเบียนหน่วยงานของรัฐ

การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ


ที่มา : กรมบัญชีกลาง

..เพิ่มเติม..