หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingร่าง TOR - งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาตึกอำนวยการ

ร่าง TOR – งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาตึกอำนวยการ

กำหนดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 12 – 15 ก.พ. 2561
ผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เลขที่ 184  ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  หรือทางเว็บไซต์ของโรงงานยาสูบ engineer_dep@thaitobacco.or.th โดยผู้ที่วิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ต้องระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
DOWNLOAD >> ร่าง TOR

..เพิ่มเติม..