หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

หมวดหมู่ :

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2561
—————————————————-

คำนำ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นแผนงานที่โรงงานยาสูบจัดทำขึ้นตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 สำหรับค่าครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักรและค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ที่มีราคาเกิน 100,000.- บาท และค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000.- บาท เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของโรงงานยาสูบ เป็นไปด้วยความเหมาะสม     และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายใน
นอกจากนี้ แผนงานฉบับนี้ยังเป็นเครื่องมือของการตรวจสอบที่ผู้บริหารใช้ควบคุม  การจัดซื้อจัดจ้างให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ได้ผลบรรลุตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด  ต่อองค์กรตามที่กำหนดไว้ในแผนงาน
สารบัญ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  1.     สนง.โครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ สวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ
  2.     ฝ่ายบริการกลาง
  3.     ฝ่ายการแพทย์
  4.     สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5.     สำนักการพิมพ์
  6.     ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
  7.     ฝ่ายใบยา

เอกสารแนบ :  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบฯ 2561

..เพิ่มเติม..