หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingร่างประกวดราคาซื้อกล่องกระดาษลูกฟูกชนิด TELE C-48 จำนวน 87,500 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกวดราคาซื้อกล่องกระดาษลูกฟูกชนิด TELE C-48 จำนวน 87,500 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..