หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่คณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลใน งานมหกรรมคุณภาพนานาชาติ

คณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลใน งานมหกรรมคุณภาพนานาชาติ

หมวดหมู่ :

( International Qualitaty & Productivity Convention 2017 ( IQPC 2017)) ณ เมืองปาดัง เกาะสุมาตรา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้แก่ กลุ่มที่ 1. Q – team ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ลดเวลาการแก้ไขปัญหาที่เครื่องบรรจุห่อ No. 25 นายวีรวุฒิ ออมแก้ว นายสุวิทย์ ทองปลิว นายมานพ นุ่นสังข์ นายอนันต์ กาญจนาภา นายธีรยุทธ รังประเสริฐ นางอังคณา คุ้มปั้น นางประภาพร สืบสาย กลุ่มที่ 2. Senzani F.5 ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ลดปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้วยเทคนิคการใช้บาร์โค้ด น.ส.กมลชนก กระจ่างจันทร์ นายชารี นาคละมัย นายสุรินทร์ ธารีเทียน นายเทวฤทธิ์ ทองนวม นายสรพงษ์ หมาดทอง นายปัญจภัทร น่วมเปี่ยมกลุ่มที่ 3. Mini Heart ฝ่ายการแพทย์ ลดอัตราการสูญเสียยาเบาหวานจากยาเหลือใช้ น.พ.สุธรรม เศรษฐวงศ์ น.ส.จําเนียร ศาสตราวิสุทธิ์ น.ส.ศริณภัสร์ ศิริธนาภิรมย์ น.ส.ประมวลรัตน์ บุญเนาว์ น.ส.สุรภา พัฒนสิน น.ส.มุทิตา ไพชยนต์ นางนงค์ลักษณ์ แก้วนา�โดยผลงานคุณภาพของพนักงานยาสูบซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่ได้รับ คือ รางวัล GOLD AWARD
การเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ ทำให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับกลุ่มคุณภาพในต่างประเทศ เกิดการตื่นตัวต่อนวัตกรรมสมัยใหม่ และได้มีโอกาสเรียนรู้ในการนำเสนอผลงานของกลุ่มคุณภาพดีเด่นจากนานาประเทศ

..เพิ่มเติม..