หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างวิธีการสร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างเดิม กรณีหน่วยงานดำเนินการตามระเบียบฯ ไว้ก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560

วิธีการสร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างเดิม กรณีหน่วยงานดำเนินการตามระเบียบฯ ไว้ก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560

วิธีการสร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างเดิม กรณีหน่วยงานดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไว้ก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 แต่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP กรณีใช้วิธีตกลงราคา โดยได้จัดทำเอกสารรับราคา หรือใช้วิธีพิเศษ โดยได้จัดทำหนังสือเชิญชวนไว้แล้ว ก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 แต่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP หน่วยงานสามารถนำข้อมูลมาบันทึกในระบบ e-GP ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

 


 
ที่มา : กรมบัญชีกลาง

..เพิ่มเติม..