หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทยการดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เมื่อ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ

การดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เมื่อ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ

..เพิ่มเติม..