หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทยร่างแบบสัญญามาตรฐานเบื้องต้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จำนวน 12 สัญญา

ร่างแบบสัญญามาตรฐานเบื้องต้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จำนวน 12 สัญญา

..เพิ่มเติม..