หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างข่าวกรมบัญชีกลาง เรื่อง บัญชีกลางเร่งออกกฎหมายลูก พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ กว่า 7 ฉบับ

ข่าวกรมบัญชีกลาง เรื่อง บัญชีกลางเร่งออกกฎหมายลูก พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ กว่า 7 ฉบับที่มา : กรมบัญชีกลาง

..เพิ่มเติม..