หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กรรมการอำนวยการ และผู้บริการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ร่วมกัน กล่าวคำขวัญ และประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงงานยาสูบ

กรรมการอำนวยการ และผู้บริการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ร่วมกัน กล่าวคำขวัญ และประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงงานยาสูบ

กรรมการอำนวยการ และผู้บริการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ร่วมกัน กล่าวคำขวัญ และประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงงานยาสูบด้วยความสุจริตและโปร่งใส
“โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ยึดมั่นในความดี สามัคคีร่วมใจ สุจริตโปร่งใสพัฒนายาสูบไทยให้ยั่งยืน” ก่อนการประชุมในทุกระดับ
 

..เพิ่มเติม..