หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างข้อควรปฏิบัติในการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ เพื่อให้ผู้ค้าฯ เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ข้อควรปฏิบัติในการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ เพื่อให้ผู้ค้าฯ เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง


ที่มา : กรมบัญชีกลาง

..เพิ่มเติม..