หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)บริหารและพนักงานยาสูบสำนักงานย้ายโรงงานผลิตยาสูบสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

บริหารและพนักงานยาสูบสำนักงานย้ายโรงงานผลิตยาสูบสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

ผู้บริหารและพนักงานยาสูบสำนักงานย้ายโรงงานผลิตยาสูบสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมกัน กล่าวคำขวัญ และประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงงานยาสูบด้วยความสุจริตและโปร่งใส

“โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ยึดมั่นในความดี สามัคคีร่วมใจ สุจริตโปร่งใสพัฒนายาสูบไทยให้ยั่งยืน” ก่อนการประชุมในทุกระดับ

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..