หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานยาสูบด้านจิตใจสู่ความยั่งยืน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานยาสูบด้านจิตใจสู่ความยั่งยืน

ตามที่โรงงานยาสูบจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานยาสูบด้านจิตใจสู่ความยั่งยืนในโครงการสอนสมาธิในหลักสูตร”วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 7″ ตามแนวทางของสถาบันพลังจิตตานุภาพ โดยพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์สิรินธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ซึ่งเป็น การต้านกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ ปลุกจิตสำนึกที่ถูกต้องดีงาม  ปรับค่านิยมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานยาสูบ และบุคคลภายนอกที่สนใจ โดยมีพิธีปฐมนิเทศเมื่อวันที่ 16 พ.ค.60 โดยพระครูปลัดมงคลวัฒน์(สุพล ขนติพโล) เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์   และเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 60 น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการบริกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ การมาให้ความรู้ในการศึกษาและปฏิบัติธรรมแก่พนักงานยาสูบนี้ถือได้ว่าผู้อำนวยการยาสูบเป็นผู้นำในการส่งเสริมธรรมาภิบาลภายในองค์กรเพื่อให้โรงงานยาสูบเป็นองค์กรคุณธรรม ตามนโยบายรัฐบาล

..เพิ่มเติม..